اتصالات شیلنگهای هیدرولیک

اتصالات شیلنگهای هیدرولیک

برای اطمینان از عدم وجودهرگونه منفذ هوا در فواصل زمانی معین تمامی اتصالات شیلنگهای هیدرولیک را بررسی کنید. هرگونه مدرکی دال بر کاهش سیال یا نشتی را مورد بررسی قرار دهید. لوله های فلزی را برای وجود نشتی، چفتهای شل شده ، خراشیدگی ، پیچ خوردگی و یا سایر خرابی ها چک کنید. اتصالات و بست ها را برای نشتی، گشادی، شیار، سوراخ و یا سایر معایب مورد بازرسی قرار دهید.

هنگامی که بازرسی، خرابی یا نقصی در شیلنگ هیدرولیک را نشان می دهد کل آن مسیر را تعویض کنید و چنانچه قسمت خراب محدود به یک ناحیه است می توان آن قسمت را جایگزین کرد.در تعویض شیلنگ  هواپیما همواره از لوله های سایز مشابه و مواد با جنس اصلی استفاده کنید.

شیلنگ فشار قوی – شیلنگ خرطومی استیل – دستگاه پرس شیلنگ – اتصالات هیدرولیک

جوش دو مرحله ای برای لوله های نرم آلومینیومی با قطر بیرونی 8/3 اینچی وکمتر از آن و جوش یک مرحله ای برای سایر انواع لوله استفاده می گردد. برای ایجاد اتصال ها از مایع  هیدرولیک بعنوان روان کننده استفاده کرده و سپس آنها را سفت کنید. بیش از حد سفت کردن هم می تواند به لوله یا بست ها آسیب بزند که ممکن است باعث خرابی گردد. و کم سفت کردن نیز می تواند نشتی را موجب شود که باز به خرابی سیستم می انجامد. فرورفتگی های جزئی و خراش در لوله ممکن است قابل تعمیر باشد. خش و یا شکافهای با عمق کمتر از 10 درصد از ضخامت دیواره لوله های آلیاژ آلومینیوم که در پاشنه خم نیستند، ممکن است با پرداخت کردن با ابزاردستی تعمیر شود. ولی لوله های با علامتهای مهمتر ، شکاف و یا ترک می بایست تعویض شوند.

شیلنگ هیدرولیک پنوماتیک<>

اتصالات هیدرولیک پنوماتیک<>

اتصالات هیدرولیک پنوماتیک