شیلنگ های کشاورزی

 انواع شیلنگ های مربوط به صنعت کشاورزی و صنعت غذایی توسط فروشگاه صدرا

شیلنگ هیدرولیک پنوماتیک<>

شیلنگ های صنعتی راه سازی<>

اتصالات هیدرولیک پنوماتیک